Uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja određuju poslovni odnos između Zakupodavca (Nega-bebe) i Kupca (onog ko kupi proizvod) odnosno Zakupca (onog ko uređaj uzme u zakup). Prilikom poručivanja kupac / zakupac potvrđuje da se slaže s opštim uslovima poslovanja. Poručivanjem i preuzimanjem opreme kupac / zakupac potvrđuje da je upoznat s opštim uslovima poslovanja i  da se s njima slaže. Opšti uslovi važe za sve podstranice na internet strani www.nega-bebe.rs
 Za svu komunikaciju obavljenu između zakupodavca i kupca / zakupca važi kao da je izvedena u pismenom obliku tj važi kao ugovorni odnos.

1. Cene, ponuda usluga i proizvoda i obavezni podaci:
Cene su navede u dinarima i sadrže PDV. Zakupodavac je poreski obveznik. Cene važe do izdavanja novog cenovnika. Obaveštenje o promenama cena  nije obavezno. Važeća cena je ona koja je aktuelna u trenutku poručivanja.
Obavezni podaci: ime, prezime i stalna adresa poručioca, adresa za dostavu, telefonski broj, adresa e-pošte, datum rođenja poručioca, predviđeno vreme zakupa.

2 .Dostava:
Dostava se na području Republike Srbije obavlja kurirskim servisom Pošte Srbije (Post Express). Rok dostave je 1-3 radna dana u skladu sa uslovima pružanja usluge kurirske službe: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/kako-da/uslovi-za-pruzanje-usluga.asp U slučaju dužeg roka dostave, poručilac će blagovremeno biti obavešten. Svaki paket je obeležen identifikacionim brojem. Paket je moguće pratiti na internet strani Post express-a: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/track-and-trace.asp  Kupac / zakupac potpisom pri primanju paketa od kurirske službe (Opšti uslovi objavljeni su  na www.nega-bebe.rs ) potvrđuje da se slaže s opštim uslovima zakupodavca. Zakupodavac ili njegov opunomoćenik (kurirski servis) od zakupca može da zahteva na uvid u identifikacioni dokument.

3. Način plaćanja i troškovi dostave:
Plaćanje se može izvršiti pouzećem ili predračunom. Molimo vas da nas o plaćanju predračunom obavestite, kako bismo mogli da vam pošaljemo račun. Troškovi dostave na računu navedeni su odvojeno. Trošak poštarine iznosi 600 din do zakupca i nazad. Zakupac u slučaju vraćanja iznajmljenog uređaja ne plaća nikakve dodatne troškove poštarine ukoliko je iz Beograda. Zakupci naših uređaja kojima pakete šaljemo van Beograda plaćaju poštarinu vraćanja aparata kurirskoj službi (trošak dostave paketa do Zakupca snosi servis Nega bebe)

U sedištu zakupodavca ne postoji prodavnica aparata niti maloprodajnog materijala.

Zakupodavac ili njegov opunomoćenik obavezuju se da će zakupca koji se odluči za iznajmljivanje upoznati s uslovima  usluge i uručiti mu uputstva za upotrebu uređaja. 

4. Cene i obračun:

4.a Cene:
Trenutno važeće cene iznajmljivanja i troškova prevoza uređaja, cene za materijal i dodatnu opremu i pribor, objavljene su na internet strani: www.nega-bebe.rs

4.b Obračun usluge iznajmljivanja:
Pretplatnički odnos usluge iznajmljivanja traje najmanje mesec dana (npr. od 28. 2. do 28. 3.). Troškove iznajmljivanja za prvi mesec i troškove dostave zakupac plaća unapred i to pri preuzimanju uređaja, a pre toga se zakupodavac i zakupac moraju dogovoriti o predviđenom roku vraćanja uređaja.
U slučaju produženja zakupa, zakupac se obavezuje da iznos uplati na  račun zakupodavca prilikom dogovora o produženju istog.  Kao datum vraćanja važi datum predaje pošiljke Post ekspress-u. Ako zakupac za iznajmljeni  proizvod ne produži rok iznajmljivanja ili proizvod ne vrati, pretplata se automatski produžava za mesec dana.
Produžavanje je moguće najmanje 7 dana pre isteka dogovorenog roka iznajmljivanja. Najduži rok iznajmljivanja uređaja je 6 meseci od datuma početka iznajmljivanja. Nakon 6 meseci, ako su podmireni svi polugodišnji troškovi, zakup je moguće produžiti. U slučaju prevremenog vraćanja poslednji mesec se obračunava u celini (Primer: dogovoreni zakup 4 meseca, vraćanje po isteku  2,5 meseca, obračunava se 3 meseca).
Razdoblje produžavanja zakupa obračunava se pri vraćanju uređaja, a iznos zakupac mora da uplati na poslovni račun zakupodavca.
Ako zakupac želi da iznajmi uređaj na mesec dana i vrati ga nakon mesec dana, za preplaćeni (drugi) mesec zakupodavac vraća iznos na broj računa koji zakupac mora javiti zakupodavcu.

5. Raskid iznajmljivanja i vraćanje:
Iznajmljivanje uređaja automatski se prekida vraćanjem uređaja. Kao datum vraćanja važi datum predaje pošiljke Post Express-u.
U slučaju prevremenog vraćanja uređaja, poslednji  mesec se obračunava kao celina (npr. dogovoreni rok iznajmljivanja je mesec dana, vraćanje uređaja nakon 18 dana - obračunava se mesec dana). Zakupodavac ili njegov zastupnik (Post Express) aparat lično preuzima u dogovoreno vreme na  kućnoj adresi klijenta. Zakupac je dužan da obezbedi da je moguće aparat preuzeti na njegovoj adresi ili na drugom dogovorenom mestu.Ukoliko kurirska služba ne vrši preuzimanje već samo dostavu paketa u mestu stanovanja klijenta, o čemu se možete informisati ovde:  http://www.postexpress.rs/struktura/lat/usluge/gradovi-danas-za-sutra-kurirska.asp , zakupac je dužan da adekvatno upakovan aparat preda u najbližoj pošti, tom prilikom ne snosi nikakve troškove slanja. Zakupac je takodje dužan da zakupodavca obavesti o vraćanju aparata. U slučaju da, uprkos dogovorenom vremenu i mestu preuzimanja, zakupac aparat ne vrati, ili ne reaguje na telefonske pozive, pisane poruke ili izbegava komunikaciju, zakupodavac može da naplati cenu novog aparata, dodatne troškove prevoza, troškove opomene, ( prva opomena 500din, sledeća 1000 din) kao i troškove vansudskih i sudskih postupaka, troškove advokata i sve zakonom propisane kamate.

Zakupac je dužan da vrati uređaj u komercijalnoj i transportnoj ambalaži! Zakupac je takodje dužan da obavesti zakupodavca o vraćanju uredjaja.

6. Kupovina polovnog aparata:
Zakupodavac može  iznajmljeni uređaj da proda kao polovan. Za više informacija pošaljite svoj upit na: info@nega-bebe.rs
Prilikom kupovine polovnog proizvoda garancija važi  šest meseci od dana kupovine, osim za potrošni materijal (npr. baterije), za koji garancija ne važi. Garancija će biti uvažena  samo s kopijom računa. U slučaju kvara zbog nepravilne upotrebe, nemarnog korišćenja, mehaničke štete i kvarova u slučaju više sile (udar struje, grom, ...), garancija ne važi. Garancija takodje ne važi u slučaju da su na proizvodu vidljivi tragovi zahvata drugih neopunomoćenih osoba, u slučaju nepravilnog korišćenja ili upotrebe neoriginalnih delova.

7 .Čuvanje aparata:
 Zakupodavac je pre iznajmljivanja dužan detaljno da pregleda uređaj, da proveri njegov rad  i očistiti ga. Zakupodavac će se pobrinuti da svi elektronski uređaji budu bez greške i opremljeni baterijama jer je to neophodno za pravilan rad. U slučaju da se baterije isprazne tokom iznajmljivanja, zakupodavac ih je dužan zameniti. Zakupac mora iznajmljenim uređajem da rukuje pažljivo i o njemu da se brine kao dobar vlasnik, što znači:
da će aparat koristiti isključivo u namene i u skladu sa uputstvima proizvođača uređaja,
da će se pobrinuti da uređaj nije na vlažnom, pored većih izvora toplote, vatre, životinja, ...
da će se pobrinuti da će se upotreba uređaja vršiti samo u zatvorenim prostorijama (npr. u stanu),
da će se pobrinuti da se uređaj neće zaprljati,
da će se pobrinuti da će uređaj tokom vraćanja biti čist bez tragova prljavštine,
da će se pobrinuti da će pre upotrebe sa uređaja biti uklonjena sva ambalaža, što je neophodno za pravilan rad uređaja, i da će je nakon upotrebe vratiti.

U slučaju da je uređaj pri povratku tako prljav da ga nije više moguće očistiti, smatra se da je oštećen odnosno uništen. U tom slučaju zakupodavac obračunava troškove u iznosu maloprodajne cene uređaja.
Vraćeni uređaj mora biti neoštećen. Isto tako moraju biti neoštećeni i svi delovi uređaja, a sve mora biti upakovano u originalnu komercijalnu i transportnu ambalažu.
Zakupodavac ne odgovara za moguće probleme prilikom rada uređaja, koji bi bili prouzrokovani zbog nemarne upotrebe zakupca  i ako zakupac ne bude poštovao uputstva proizvođača.
U slučaju greške u radu  odnosno oštećenja uređaja, zakupac je dužan to da prijavi zakupodavcu u roku od 24 sata na: info@nega-bebe.rs ili na broj telefona: +381 (0)64 4 38 10 38. Uređaj će zakupodavac zakupcu  zameniti u prelaznom roku dostave kurirske službe.
Ako zakupac u roku od 24 sata nakon primanja paketa zakupodavcu ne javi da je primio oštećen odnosno neispravan  proizvod, smatra se da je primio besprekoran proizvod i da ga je kasnije oštetio zakupac.

8. Otuđena, nevraćena, oštećena oprema:
Ako zakupac  i uprkos  telefonskim i pismenim opomena ne namiri dospele obaveze nakon završetka zakupa i ne vrati uređaj koji je iznajmio, smatra se da je proizvod otuđen.
U tom slučaju zakupodavac ima pravo na naknadu štete koja je jednaka maloprodajnoj ceni proizvoda. 
Za ispravan rad aparata  zakupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva proizvođača i da pažljivo postupa sa iznajmljenim uređajem.
U slučaju oštećenja, uništenja, odnosno u slučaju nevraćanja / otuđenja uređaja, zakupac se obavezuje da će podmiriti troškove popravke ili kupovine novog aparata odnosno troškove komercijalne i / ili transportne ambalaže. U slučaju uništenja odnosno gubljenja transportne i / ili komercijalne ambalaže, zakupodavac obračunava zakupcu 200 din za svaku ambalažu, kao i za troškove opomena i troškove prinudne naplate vansudskim ili sudskim putem prema cenovniku izvršitelja koja obavlja naplatu potraživanja, troškove sudskih taksi i zakonskih zateznih kamata.
Zakupodavac ima pravo na odštetu, ako je vraćena oprema oštećena, polomljena odnosno nije u funkciji i to po pravilu u iznosu maloprodajne cene uređaja. 

9. Reklamacija kupljenih proizvoda:
Ako su proizvodi oštećeni tokom prevoza do kupca, kupac ih može u roku od najkasnije 5 dana nakon preuzimanja vratiti zakupodavcu, koje taj menja istim ili vraća uplaćeni iznos. U slučaju reklamacije, troškove poštarine plaća zakupodavac.

10. Sigurnost ličnih podataka:
Zakupodavac se obavezuje da će čuvati lične podatke kupaca / zakupaca. Zakupodavac će lične podatke koristiti isključivo za potrebe ispunjavanja porudžbenica i ostalu potrebnu komunikaciju. Podaci kupca / zakupca ni u kom slučaju neće biti predati neopunomoćenim osobama.

11. Izjava o odricanju od odgovornosti:
Zakupodavac će se svom pažnjom truditi da  osigura pravilnost podataka. U slučaju pogrešnog objavljivanja cena ili svojstava proizvoda zakupodavac će kupca / zakupca obavestiti o promenama i omogućiti mu promenu narudžbine ili raskid narudžbine.
Zakupodavac odbija bilo kakvu odgovornost za štetu, gubitak ili oštećenja koja bi se mogla dogoditi zakupcu odnosno njegovim rođacima zbog usluga iznajmljivanja preko interneta, nepravilnog ili sporog rada uređaja.
Zakupodavac ne odgovara za proizvode koje kupac / zakupac kupi odnosno iznajmi. Isto tako, zakupodavac ne odgovara za oštećenja koja su posledica nepravilne upotrebe proizvoda ili ambalaže. Zakupodavac ograničava svoju odgovornost u najvećoj zakonom dopuštenoj meri.
Zakupac se slaže da su iznajmljeni uređaji namenjeni isključivo ličnoj upotrebi i da se  se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe.

12. Primedbe na opšte uslove:

Sve primedbe i žalbe možete prosediti na  adresu: info@nega-bebe.rs

13. Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva:
Svi tekstovi, fotografije, oblici i imena na internet strani www.nega-bebe.rs deo su intelektualnog vlasništva. Zabranjena je reprodukcija, kopiranje, distribucija, javno prikazivanje i ostali oblici iskorištavanja autorskog dela, osim uz pismeno odobrenje vlasnika. Fotografije su simbolične. Sva prava zadržana.

14. Zakonodavstvo i rešavanje sporova:
U međusobnim odnosima koristi se isključivo pravo Republike Srbije. Nega bebe će se zalagati za sporazumno rešavanje sporova. U suprotnom, za sve sporove nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu. 


 


 


 

.